Dane osobowe

KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Państwo od dnia 25 maja 2018 roku zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 dotyczące przetwarzania danych osobowych osób fizycznych i ich ochrony,
zwane dalej RODO.

Ponieważ PPH ADMAT Kajetan Przybyła przetwarza Państwa dane osobowe oraz w ograniczonym zakresie dane Państwa pracowników, pragniemy poinformować o zasadach ich przetwarzania w naszej firmie oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

Jednocześnie zapewniamy, że dbamy o Państwa prywatność a przetwarzane dane osobowe są u nas bezpieczne. Zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych możecie Państwo wycofać w każdej chwili  zgodnie z postanowieniami niniejszej Klauzuli informacyjnej. Niniejsza informacja służy wyłącznie wypełnieniu obowiązku informacyjnego, nie służy rozszerzeniu naszych aktualnych uprawnień.

I. Administratorem danych osobowych jest
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe  ADMAT  Kajetan Przybyła z siedzibą w Nowych Skalmierzycach, ul. Kaliska 48  63-460 Nowe Skalmierzyce,
adres e-mail: admat@admat-lody.pl, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, numer NIP: 6180000699, REGON 003340096,
Można się z nami skontaktować w następujący sposób:
- w naszej siedzibie  przy ul. Kaliskiej 48  63-460 Nowe Skalmierzyce
- listownie na adres: ul. Kaliska 48  63-460 Nowe Skalmierzyce
- przez e-mail: admat@admat-lody.pl
- telefonicznie: 62 762-21-47

II. Cele gromadzenia danych osobowych i podstawa prawna:
- realizacja zawartej umowy sprzedaży towarów lub usług oferowanych przez Administratora lub realizacji innej umowy, której stroną jest Administrator (podstawa  prawna  z  art.  6  ust.  1  b RODO).
- ewentualne  ustalenie,  dochodzenie lub  obrona  przed roszczeniami  będące  realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
- realizacja  obowiązków  wynikających  z  przepisów  prawa  np:  podatkowych,  rachunkowych  (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 c RODO).

Poza przypadkami wskazanymi powyżej  Administrator może przetwarzać dane osobowe osób, które kontaktują się z nim w celu uzyskania informacji o ofercie, zawarcia umowy lub przekazania uwag  dotyczących działalności Administratora (podstawa prawna  –art. 6 ust. 1lit b RODO).

III. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (profilowanie):
Państwa dane  osobowe  nie  będą  przetwarzane  w  sposób zautomatyzowany  i  nie  będą  profilowane.

IV. Odbiorcy danych osobowych:
Administrator  może przekazywać dane osobowe osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie (przy czym dane osobowe Państwa Pracowników mogą być przekazane wyłącznie na potrzeby realizacji naszej umowy), w tym:
− Podmiotom, z którymi Administrator ma zawartą umowę współpracy czyli przetwarzającymi dane w celu realizacji łączącej nas umowy. W szczególności Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom takim jak: firmy świadczące usługi księgowe, kancelarie prawne, banki, firmy windykacyjne, firmy kurierskie, firmy świadczące usługi pocztowe, firmy transportowe,
− Organom władzy, organom nadzorującym a także innym osobom trzecim w sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji celów wskazanych powyżej a także wypełnienia obowiązków nałożonych prawem.

V. Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora i/lub podmioty przetwarzające dane przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone oraz dla spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

VI. Prawa w zakresie ochrony danych osobowych
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
- prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
- prawo do przenoszenia danych;
- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych:
Podanie danych ma charakter  dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy i realizowania innych uprawnień Administratora wymienionych powyżej w pkt. II. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

PLIK DO POBRANIA